เกี่ยวกับเรา

กาดแม่โจ้

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

ปัจจุบันแนวโน้มผู้บริโภคให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น จึงเกิดกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภคการผลิตสินค้าอินทรีย์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องต่อสุขภาพอนามัยของ เกษตรกรและประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ของประเทศที่ปราศจากมลพิษ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พื้นดินและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนถาวร

ปัจจุบันแนวโน้มผู้บริโภคให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นจึงเกิดกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภค

ปัจจุบันแนวโน้มผู้บริโภคให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น จึงเกิดกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้บริโภคการผลิต สินค้าอินทรีย์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องต่อสุขภาพอนามัยของ เกษตรกรและประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ของประเทศที่ปราศจากมลพิษ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พื้นดินและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนถาวร

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านที่ตั้งภูมิประเทศ และภูมิอากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้มีศักยภาพที่โดดเด่นด้านเกษตรกรรมดังนั้นกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์จึงเป็นโจทย์ที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสนใจ ตั้งแต่หน่วยงานระดับนโยบายโดยรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดเชียงใหม่ ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิต ให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด เพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ที่ผลิตและบริโภคมีความ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร ในระดับนานาชาติและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยอินทรีย์ มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์มากมายที่สามารถ สร้างชื่อเสียงและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจากการที่สถาบันบริการ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากมายให้ได้ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ดังนั้นสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์และ เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในการทำเกษตรอินทรีย์อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ผลการดำเนินงานและแนวทางการต่อยอดโครงการ